Na margo maturitnej skúšky z ruského jazyka – úroveň B1

 

Prečo po každej  externej časti maturitnej skúšky mam taký dojem, že tú niečo nesedí?

Maturitná skúška v Slovenskej republike sa skladá z internej a externej časti.
Internú časť maturitnej skúšky tvoria
písomná forma a ústna forma. Z vybraných predmetov štát overuje úroveň vedomostí maturantov testami externej časti MS, ktorú organizačne zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. V stredných odborných školách sa maturuje aj z teoretickej a praktickej časti odbornej zložky. (Zdroj: https://www.iedu.sk/zivotne_situacie/maturita/Stranky/default.aspx)

V 2008 roku Štátny pedagogický ústav zverejnil rozsiahly dokument pod názvom Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z ruského jazyka Úroveň B1. Vyžadujú veľa : Komunikatívne zručnosti (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, ústny prejav, písomný prejavtranslatologické komunikatívne zručnosti (poznámka: prekladám - je to preklad),  Rečové intencie a tematické okruhy (poznámka: 25 tém), Jazykové prostriedky (lexika, morfológia, syntax, fonetika, grafika a pravopis), Kulturológia (literatúra, výtvarné umenie, hudba, divadelné a filmové umenie, zberatelia a organizátori kultúrneho života v Rusku , historická kultúra, geografická kultúra, veda a technika, lingvokulturoĺogia).

Obavám sa, že ani samotní Rusi nevyžadujú toľko z jedného predmetu od svojich maturantov, lebo ako hovoria naši západní priatelia Nobody knows everything. Ale nevadí, máme cieľové požiadavky a pred nami je cieľ – úspešne zvládnuť maturitnú skúšku. Púšťame sa do prípravy. Cieľové požiadavky máme k dispozícii, tak ako kedysi násobilku. Ideme bod po bode. Posmeľujeme sa, že to zvládneme, navyše  v Úvode čítame (citujem):

Str. 2: Úroveň B1 – základná!!!!!  (poznámka: výkričníky som dopísala ja)

Žiak

-          Rozumie informáciám o známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretáva v práci, v škole, vo voľnom čase a pod., pokiaľ sú vyjadrené zreteľným jazykovým štandardom.....

Str.3 : 1.1.1.1. Počúvanie s porozumením

Žiak má byť schopný porozumieť hlavným bodom prejavu, ak sa používa zrozumiteľný štandardný jazyk a ak ide o známe veci, s ktorými sa pravidelne stretáva v práci, v škole, vo voľnom čase atď. (poznámka: máme tomu rozumieť u nás? Na Slovensku?) Má porozumieť obsahu jednoduchých, nie odborných !!!!!! (výkričníky sú moje – rozumiete mojej reči, však?) rozhlasových a televíznych relácií o aktuálnych udalostiach alebo témach z oblasti jeho osobného alebo profesionálneho záujmu, pokiaľ sa v nich hovorí pomaly a zreteľne !!!!! (už zase...).

Charakteristika textov na počúvanie (z cieľových požiadaviek):

Žiak rozumie:

-          Autentickým textom, interpretovaným priamo alebo reprodukovane, zreteľne, bez rušivých šumov, štandardným jazykom (poznámka: vie niekto povedať, aký je to štandardný jazyk a či takým sa čítali texty?), v prirodzenom tempe, s počtom neznámych slov do 10% (rátal vôbec niekto tie percentá?), v ktorých tematické zameranie zodpovedá vymedzeným (!!!!!!) tematickým okruhom...

Str.4: 1.1.1.2. Čítanie s porozumením 

Žiak má rozumieť jednoduchým textom, v ktorých sa vyskytujú frekventované (poznámka: nebudú to časté? bez výkričníkov....) výrazy jazyka používaného v každodennom živote alebo zamestnaní.(poznámka: rozumej - v každodennom živote Rusov, lebo my metro (tu spomínam ten nešťastný článok z testu) nemáme, ale vieme, čo to je. Aj v cieľových požiadavkách sa metro spomína, a až takí nescestovaní zase nie sme. Ale čo to je tá „межведомственная комиссия»? (Tá asi spadá do tých 10%).

Ja iba toľko, ale....

Počula som, že niektorí študenti ostali v nemom úžase... Ani krížiky nedali, báli sa. A tak dlho uvažovali, či to bol «мэр», alebo «мир», že sa nedozvedeli, ako sa budú volať nové stanice metra v Moskve (nevadí, pôjdeme tam, skontrolujeme). Len....  ako to, že tak malo používajú bežný jazyk? Nespratníci, asi zase boli na diskotéke namiesto toho, aby pozorovali vtákov na Novom Zélande. 

Mgr.V.Sabová

Drupal Theme by InterFace